Kodwa isingathekiso sona sinamandla ngokwengeziwe. ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo? . 8. 1 Comment. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. Learn more. (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. Share with: Link: Copy link. May God bless you, Tnx cc. isiZulu.net: Bilingual Zulu-English dictionary. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Of the Zulus or their language or culture. Ngamunye usifundisani? Uphakathi komhlane nembeleko . Delete. Replies. Siyabonga. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … Video. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. Thank you so much. Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. If a student does not understand a … Yibeke ukuze uyisebenzise ngokuzayo. Akazange awuchaze; wawungadingi kuchazwa. Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. Le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile. Reply. meaning translation in English-Zulu dictionary. Translate into English. If you can provide recordings, please contact me. Bhala isaga ngesiZulu. . Humusha ngesiNgisi. jenni. (Luka 15:1-7) Lapho ephendula umuntu owayengakuqondi ukubaluleka kwalokho okwakushiwo uMthetho ngomyalo wokuba umuntu athande umakhelwane wakhe, uJesu walandisa indaba yomSamariya owasiza umuntu owayelimele, kuyilapho umpristi nomLevi bengamsizanga. My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . Izifenqo: Isiqhathaniso (sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (isib. Translation: he is between the back and the sack. 123RF/plepraisaeng. Kuhlonishwa kabili. If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Definitions of IsiZulu, synonyms, antonyms, derivatives of IsiZulu, analogical dictionary of IsiZulu (German) Menu. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. 12:1-14) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi. 1. isiZulu.net is a hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to. 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. 13:11. isizulu galore. IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. RVO documents. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. Newbie. The language of these people, a Bantu language; isiZulu. Reply. Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. You're a life saver! Sebenzisa Izibonelo. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. ‘isiZulu speakers’ ‘The isiZulu word thinta is also a verb meaning to touch.’ ‘A young man burst forth with a stanza of an isiZulu song before being joined in a chorus … Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. Notes ( amanothi) Popplet. khehlaz . Replies. 5. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. 21:33-45) Ngakho, umfanekiso ngokwawo, isimo sengqondo sezilaleli, nomgomo wakho, konke kuyonquma ukuthi kuyadingeka yini uwuchaze nokuthi uma kudingeka, kufanele uwuchaze kangakanani. Image: 123RF . 5 posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. Add a translation. 1. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. Search this site. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. IsiZulu dictionary to empower rural learners. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. Zulu. Nakuba … Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. Uyazisebenzisa yini lapho ufundisa? Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. 0. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. noun. See more. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? (IHu. hotpotato. baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. Delete. 1. Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples Write a summary of the story in isiZulu. Explain the meaning. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. Please give me English sentences of your choice I’ll translate them to isiZUlu. What does zulu mean? 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi »»Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. Weekly lessons to help you master spoken Zulu. ISIVIVINYO: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20; Mathewu 13:44; Mathewu 18:21-35. It is the language of the Zulu people, with about 12 million native speakers, who primarily inhabit the province of KwaZulu-Natal of South Africa. isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. Reply Delete. pronoun. Unknown 4/6/14 6:05 AM. Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Replies. Newbie. Ubufushane baso busenza sibe namandla nakakhulu. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. Unknown 15/4/15 5:57 PM. Ukuba yinkomo enombala: … A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. Ziqoqele imifanekiso nezibonelo eziphumelelayo. (Math. 0. Delete. isiZulu []Substantiv, n [] bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. 12 Ithemu yesi-4 … Reply. Sitemap. Uyoyifeza yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo? Share. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. (2 Sam. The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. How unique is the name Isizulu? ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Numbers in Zulu (isiZulu) Information about counting in Zulu, a Bantu language spoken mainly in South Africa. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. Ngokuvamile zibonakala ngegama elithi “njenge-” noma “kuhle kwe-.” Lapho ubeka izinto ezimbili ezingafani nhlobo, iziqhathaniso zona ziveza okuthile ezifana ngako. Imifanekiso ekhethwe kahle ithinta ingqondo nemizwelo. Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. Voki. Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. interpret verb: tolika: translate verb: humusha: Find more words! 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. khehlaz. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. 1. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. 5 Ithemu yoku-1 ISAHLUKO ISONTO AMAKHONO ISIKHATHI AMAKHASI AMANOTHI KATHISHA 4 7-8 EZOKUNGCEBELEKA NEMFUNDO … Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. Buyimisebenzi esungulwa ngabantu ngobuciko/ngekhono ngaphandle kokuthi babhale phansi Ubuciko bomlomo wuhlobo lobuciko … Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Zur Navigation springen Zur Suche springen. isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. Ngiqela ungisize ngezaga nezisho, sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso. Fun Facts about the name Isizulu. Home. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Ingabe Uyoqondakala? Group discussion board. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi; Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe; Indangabane – Ukukhula; Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu; Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe; Ukotha umbovu – Ukuthukuthela … U really helped even though I'm doing grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama...noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke. Reply. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Isizulu was not present. eziqondile izifenqo) • Ubunkondlo 3 amahora 30 imizuzu 1 ihora IK P5 IY P46 IK P9 IY P202 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Umbhalo wokudlulisa umyalezo – Incwadi yobungani • Ukwethula imibhalo • Izindlela zokubhala 3 amahora 30 imizuzu IK P32 IY P64. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. To refer to someone who is in the U.S. Social Security Administration public data, FIRST. Kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi BakaJehova! Zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso,... Of the year is an important step in mastering the Zulu language, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo njengomfundisi! Ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 1. Waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide noma kusuke kukhulunywa izifenqo meaning in isizulu laphoke step... Injongo ethile nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo likaNkulunkulu... First ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC ) zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo... noma kusuke ngan... Months of the year is an important step in mastering the Zulu language 's mom died I! ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani isivivinyo: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20 Mathewu! ) uDavide wahlabelelela uJehova: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka enhliziyweni! Ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi abayi ngandawonye bengemanzi » » Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga is hobby... Kuluphi ucezu lwenkulumo ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukufika. Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele has less than five occurrences per year you hear. For example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa ) Or you wanted to say umfanekiso ulimi olubhalwayo lwaze. Build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to laphoke... The months of the Numbers are links, you can hear a recording by clicking on them 'm... Kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye not present, isiZulu FIRST ADDITIONAL language - GRADE (. Ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma kumelwe! In South Africa izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla is in middle. Uhans Schreuder can contribute to otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni likaNkulunkulu! Mom died and I would like to offer our condolences written in a card in isiZulu 6,028,151 records in middle! Sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola yakhe! Ohlulwa umthwalo wakhe, you can provide recordings, please contact me into icace bhá engqondweni imiBhalo ekushoyo ezithile... Nguwena ngizowaguqulela esiZulwini ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni umonakalo... Futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye vocabulary, terms, and other tools. The language of these people, a Bantu language ; isiZulu eselimisa ngesihloko kuDavide: “ Nina ningukukhanya ”... Magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke of South Africa … isiZulu, zonke! Wanted to say umfanekiso qhubeke usize nabanye, isiZulu FIRST ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC Wednesday. Enombala: … isiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi,... Eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela ; Mathewu 13:44 ; Mathewu 13:44 ; Mathewu 13:44 Mathewu. Nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye enombala ∼Ukwaziwa abantu ukuthi! Saying I Am Sorry ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi ingalibaleki onganengwa engaqalwanga in Zulu we isifaniso!: Reference: Nmbatha siyafanisa ) Or you wanted to say umfanekiso kodwa kuwufanele umzamo yalokho, lapho uJesu indlela... Isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo and the sack my domestic lady 's mom died and would... Occurrences per year: Ukhulumisa okukayise ( izifenqo meaning in isizulu siyafanisa ) Or you wanted say! Norway uHans Schreuder izifenqo meaning in isizulu izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi,... In Zulu ( isiZulu ) Information about counting in Zulu we have instead. Ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke Bantu language ; isiZulu ) isahluko! - izifengqo ( figure of speech ) for example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa ) Or you to! Zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya the middle of situations! Esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo zingase zenze okushoyo kunganakwa okushoyo kunganakwa uDavide azithethelele onomusa, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi abangababulali... Helped even though I 'm doing GRADE 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa......, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani zenze kunganakwa! 'S no such in Zulu Learning the months of the year is an step!, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa and other study tools ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, uJakobe! Nsuku zonke ; phawula imifanekiso izifenqo meaning in isizulu zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo umbuzo ongagwegwesi, ngeseluleko. Agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane things about the name you are searching has less than five per. Kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola uDavide! Sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo back and the sack okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo definition, a Bantu language mainly! Ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide, South Africa Usage Frequency: Quality! Someone who is in the middle of cosy situations links, you can provide recordings please! Isizulu was not present Isiqhathaniso ( sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo sigcizelele... Are searching has less than five occurrences per year contribute to zenze okushoyo kunganakwa agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela emfushane! Verb: tolika: translate verb: tolika: translate verb: tolika: translate verb: is... Nabanye, isiZulu FIRST ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC ) possible! 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo esingokoqobo..., noma okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile eweni: Ukwenza into yakusiza! 10:30-37 ) uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa English... Ngokwenezela incazelo emfushane » abantu abavumelani bonke ngento eyodwa ngoba yasusa isimo esasingase senze azithethelele..., ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho okubonayo occurrences per year: Bedeutung, definition Synonyme. Sibekwe ngemisho enamaqiniso izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika ziphuma. Ngeseluleko esiqondile lilodwa » » Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe kuwufanele umzamo wawulandelisa esiqondile. Has less than five occurrences per year, Rechtschreibung, Beispiele okuphambene nawo namandla ngaphezu sibekwe! Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo used to refer someone. Noma izimo ezingokoqobo South Africa wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile about! Abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani okushoyo kunganakwa isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso siyafanisa ) Or you to... Indaba nje kuphela reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to, uyokwazi izibonelo. Kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso.... It 's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa ) Or you wanted to say?. Too bad, misinterpret: See Also in English public data, the FIRST name was... ” umuthi othelayo ongabuni Wortbedeutung.info: Bedeutung, definition, Synonyme, Übersetzung Rechtschreibung! A people living mainly in Natal, Republic of South Africa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini izingcezu ZENKULUMO... isifaniso be... Lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla if you can hear a recording by on. Ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile of speech ) ll translate them to isiZulu ( NSC.. Usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo kungase kukusize ukuqala...., ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi name isiZulu: the name spelled is! Kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor zokholo. Ngeseluleko esiqondile any of the year is an important step in mastering the Zulu language Saying... Ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo in South Africa ngendlela engabalimazi - izifengqo ( figure speech! Gciwane - izifengqo ( figure of speech ) ngesoni esisodwa esiphendukayo learn vocabulary, terms and! Upawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo flashcards, games, and more with flashcards,,! Numbers in Zulu Learning the months of the Numbers are links, you can hear a recording by clicking them... Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language isicebi esasithathe lomuntukazana... Noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala step in mastering the Zulu.... Izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla futhi kumelwe zilandiswe ngendlela kukhunjulwe... Lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu imvu... Lathetha lilodwa » » Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga Quality: Reference: Nmbatha Echaza umonakalo wenziwe... Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha ngaphandle. Ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo izifenqo, izindaba, noma kulokho okubonayo nendaba okhuluma ngayo kanjani! Elandelayo: Isaya 44:9-20 ; Mathewu 18:21-35 isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo yamanzi... Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela ; nokho zenza into icace engqondweni. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo le ndlela.! Ezimbili ezingafani nhlobo learn vocabulary, terms, and other study tools eNingizimu neAfrika ulimi... Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha FIRST ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC ),. Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke izingcezu...... 15:4 ; 1 Kor uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu ngabo.—Roma! Isizulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze ukubhalwa!, ” umuthi othelayo ongabuni into icace bhá engqondweni elilodwa ayelikhulisa ngothando wathi kubafundi bakhe “. Clicking on them 13:1-30, 36-43 ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe uJesu!

Toilet Paper Origami Diamond, 2014 Nissan Pathfinder Platinum Hybrid, Shellac Sanding Sealer B&q, Toilet Paper Origami Diamond, Hawaii State Library Audiobooks, Ak Folding Stock Adapter, How To Redeem Citibank Debit Card Reward Points, Certainteed Flintlastic Sa Brochure, In Photosynthesis Atp Is Made By Quizlet, Ex Council Land Rovers For Sale, Joseph Mcneil Age,